Sök


 

Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Med start 2017 kommer Brottsförebyggande rådet att genomföra en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. 


Läs mer på BRÅ:s webbplats >>


Det brottsförebyggande arbetet 2016

År 2016 innebar stora utmaningar för svenska myndigheter: polisens omorganisation, det rådande säkerhetsläget och den ökade migrationen till Sverige, för att nämna några. Här beskrivs några av de initiativ som påverkade arbetet under 2016 och resultat från några nya granskningar av det brottsförebyggande arbetet som genomförts.

Läs mer på BRÅs webbplats >>


Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga

Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade 1 juni.


Andelen otrygga är generellt större bland boende i socialt utsatta områden än bland boende i övriga urbana områden. Särskilt stor är skillnaden vid frågor om otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna bostadsområdet och oro för överfall eller misshandel. Drygt varannan kvinna (53 procent) uppger att de är mycket/ganska otrygga eller att de avstår att gå ut på grund av otrygghet. Motsvarande siffra i övriga urbana områden är 30 procent.

– Utmärkande är också att bland kvinnor som bor i socialt utsatta områden, så är otryggheten och oron för brott i vissa fall markant högre i jämförelse med män i likadana boendeområden, säger Carl Command, utredare på Brå.


Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö BRÅ


Fler hatbrott polisanmälda men utsattheten på jämn nivå

2016-09-29

Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med 

hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till 

stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och 

klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten 

Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.


Läs mer på BRÅ:s webbplats >>


Se filmen Torget – om att lösa lokala problem

Filmen Torget belyser hur man kan arbeta för att få till ett kunskapsbaserat arbete. I det fiktiva fallet får vi följa polisen och kommunen i Karlköping och deras arbetsprocess för att lösa lokala problem. Vi får se hur de går tillväga för att identifiera problemen och komma till bot med brottsligheten i kommunen. Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Rikspolisstyrelsen.


Se filmen här >>

 

Rån och bilstöld ökar risk för fortsatt brottslighet bland unga  

Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet. Det visar Brå:s studie om så kallade strategiska brott. 


Förutom rån, hot och våld mot tjänsteman samt biltillgrepp är också övergrepp i rättssak ett av de vanligaste debutbrotten bland riskgruppen. Däremot är inte misshandel, sexualbrott och stöld på samma sätt typiska indikatorer på fortsatt brottslighet.


Läs mer på BRÅ:s webbplats >>


Material från Brottsförebyggande Rådet 

BRÅ:s hemsida www.bra.se finns massor av bra information om brottsförebyggande arbete. Den här avdelningen speglar delar av den informationen, framförallt de delar som rör lokalt arbete. Oftast skriver vi här endast korta ingresser och länkar sedan till den fylliga information som ligger hos BRÅ

 

Skolportalen - brottsrummet.se
www.brottsrummet.se kan elever och lärare hitta pedagogisk information, interaktiva övningar och underlag för diskussion om brott och brottslighet.


Samverkan runt klotterförebyggande åtgärder

En ny publikation om lokal samverkan runt klotterförebyggande åtgärder har utkommit. Det är projektet Ung Kultur 116 i Göteborg som har följts upp. Här kan du ladda ner raporten.


Goda lokala exempel

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg och Upphandlingsbolaget i Göteborg har utformat ett verktyg som alla inom Göteborgs stads förvaltning ska kunna använda för att försäkra sig om att man inte har med oseriösa aktörer att göra vid direktupphandling. Läs mer om verktyget på Göteborgs stads hemsida

 

Luleå kommun intensifierar sitt arbete mot organiserad brottslighet. En enig kommunstyrelse har nu beslutat att inför fullmäktige lägga fram förslaget att införa en bestämmelse som förbjuder klädsel som signalerar kriminell tillhörighet i kommunens lokaler. Förbudet kommer, om det antas, att även att gälla när kommunens lokaler hyrs ut. Läs mer i Norrländska Socialdemokraten


Eskilstuna kommun, som beslutat att införa förbud mot klädsel som signalerar kriminell tillhörighet i riktlinjerna för alkoholtillståndsgivningen har JO-anmälts av Frihetspartiet, ett parti med mycket nära kopplingar till den kriminella mc-sfären. Läs mer i Eskilstuna-kuriren  
Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTidningen Alkohol & Narkotika


RNS-tidning -Tjejerans-missbruk


IQ


 

Träna utan dopning