Sök


 

Våld i nära relationer


Kvinnor

 

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.


Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

 

Närmare hälften av alla kvinnor har erfarenhet av att utsättas för våld och knappt hälften av dessa har utsatts för våld av en partner. Det innebär att du möter våldsutsatta kvinnor överallt.

 

Ett liv under förtryck leder till ohälsa på många sätt förutom kroppsskador efter fysiskt eller sexuellt våld. Det är mer än dubbelt så vanligt med kroniska smärttillstånd och mag-tarmproblem. Ångest och depression är upp till fyra gånger vanligare hos våldsutsatta kvinnor jämfört med andra.

 

Att märka våld i nära relation är ofta svårt eftersom de utsatta kvinnorna mycket sällan berättar spontant om sin situation, och bara knappt en fjärdedel söker vård efter den senaste fysiska misshandeln. Istället har kvinnan ofta utvecklat strategier för att dölja vad som försiggår. Många är inte heller själva medvetna om att symtom som magbesvär, ångest, depression och kroniska smärtor kan orsakas av att leva i ett förhållande där våld och hot förekommer. 


Saker som alla kan göra:

 • Våga fråga  

  Exempel på frågor man kan ställa:

  – Hur är relationen med din partner?
  – Vad händer när du och din partner inte är överens?

  Om du märker på svaren att det finns något att berätta så kan du gå vidare med att fråga om konkreta exempel (slutna frågor) så att den utsatta kan känna igen sin egen situation:

  – Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner?
  – Har du blivit tvingad att utföra sexuella handlingar mot din vilja?
  – Är du rädd för någon i din omgivning?
  – Har du fått örfilar, blivit slagen med föremål, sparkad, dragen i håret, fasthållen?
 • Tala om att våld inte är acceptabelt och försök stärka personen att inte acceptera våld och kontroll.   
     
 • Slussa  vidare dit där det finns kompetens. Kvinnofridslinjen - 020-50 50 50 är en nationell stödtelefon för den som utsätts för hot och våld. Den är öppen dygnet runt och samtalen är gratis.

Här kan du få stöd >>


Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrid >>


Berättelser om våld i hemmet, artikelserie - ÖP >>


Socialstyrelsens definition av våld i nära relationer >>