Sök


 

Samhällsarbete

Samhällsarbete - Lokal mobilisering

 

Här kommer två goda exempel att lära av:


Päivi


Samhällsarbete – utmaningar och möjligheter 

Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minst i utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter. Samhällsarbete handlar om att analysera och hantera sociala behov och problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuserade utrednings- och behandlingsmetoder. 


Syftena kan variera från förebyggande arbete till att öka möjligheter till gemenskap, integration, socialt inriktad samhällsplanering eller kollektiv empowerment. I uppgifterna ingår att förhindra processer som bidrar till social exkludering, ojämlikhet och ohållbar utveckling. Exempelvis finns från utökade familjecentraler till fältarbete och social mobilisering. 


Päivi Turunen, socionom och universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Gävle. Hon har forskat, undervisat och arbetat praktiskt med fält- och samhällsarbete i varierande former och miljöer.

 

  Föreläsarbilder - Päivi Turunen (1,77 MB)

 Mölndal


Erfarenheter från samhällsarbete i Mölndals kommun

Mölndals Stad har sedan 20 år tillbaka ett områdesarbete i kommunal regi. Idag finns arbetet i fyra bostadsområden i staden. Syftet med verksamheten, som numera är permanentad och som samfinansieras genom bidrag från olika förvaltningar och fastighetsbolag, är att arbeta för trygghet och trivsel i områdena. Detta gör vi genom att ha en heltidsanställd samordnare i varje område som arbetar med lokal samverkan och har anställda ungdomar från området. 


Arbetet utgår från löpande områdesanalyser och bedrivs i nära samverkan med boende och olika lokala aktörer. Tillsammans genomförs en rad aktiviteter för ökad trivsel och trygghet såsom områdesdagar, trygghetvandringar, föräldraföreläsningar, lovaktiviteter, spontanidrott, språkcafé, bostadsnära odling och andra verksamheter där de boende kan mötas över generationsgränser eller andra osynliga "barriärer".

 

Arbetet vilar på aktuell forskning om vad som skapar tillit och trygghet i ett samhälle såsom kollektiv förmåga, eller hur man kan använda samverkan för att nå resultat i komplexa frågor (exempelvis genom att samverka mellan näringsliv, föreningsliv och det offentliga i den lokala samvekansgruppen). I arbetet försöker vi skapa social mobilisering genom att sammanföra människor (exempelvis inom bostadsnära odlingar) och arbeta med dialog och möte för att bygga broar mellan olika människor och mellan invånarna och staden.

 

De anställda ungdomarna är en viktig resurs i områdena. Vi har ungefär 10 ungdomar anställda samtidigt i varje område. De bidrar med lokal kunskap om området och idéer kring hur man tillsammans kan skapa trivsel och trygghet. I gengäld får ungdomar referenser, prova på att vara anställda, driva projekt och utvecklas individuellt och i grupp. Forskning visar att en person som har ett arbete under gymnasietiden ökar sina möjligheter till arbete vid 20 års ålder med 230 procent.

 

Några utmaningar i arbetet är att synliggöra effekterna av ett långsiktigt arbete i samverkan. Arbetet kan också lätt bli personberoende och det kan ibland finnas utmaningar med finansiering. Att skapa en känsla av gemensamt ägandeskap kan också vara utmanande. Våra framgångsfaktorer är att vi har kontinuitet, en hållbar och tydlig struktur, vår lokala närvaro och att vi utgår från lokala behov i nära samverkan med de vi är till för.

 

https://www.molndal.se/samhallsarbete


 Föreläsarbilder - samhällsarbete i Mölndals kommun (3,71 MB)