Sök


 

Berg | Bräcke | Härjedalen | Krokom | Strömsund | Östersund | Åre |

Härjedalen

Som alkohol och drogsamordnare är min uppgift framförallt att samordna det förebyggande alkohol och drogarbetet i kommunen. Speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor, föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i min verksamhet. 


Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller 
alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett narkotikafritt samhälle.


Agneta Roberts

Alkohol och drogsamordnare 


Tobaks och alkoholanvändningen bland ungdom visar kraftig nedgång i Härjedalen


Den lokala drogvaneundersökningen som gjordes i våras visar ett mycket positiv förändring av ungdomars synsätt på droger. Efter fem års drogvaneundersökningar (2010 - 2014) i Härjedalens kommun visas nu en positiv kurva  med minskat användande av både tobak och alkohol. 


Killarna i klass sex som aldrig har rökt är sex procent färre än tidigare. Även killar som röker ibland har minskat  från sex till två procent . Bland tjejerna i samma ålder är det ingen som röker. Samma mönster gäller för frågor kring alkohol, där 84%  av killarna i klass sex säger sig inte har druckit alkohol mot att det tidigare år har legat kring 73%.


Den största gruppen  ”icke rökare” är ändå i klass 8 där både tjejer och killar som aldrig rökt är över 60%.  ”Icke rökare” bland killarna är många fler i år än tidigare på  68 %  jämfört med 39% tidigare år. Dagligrökare bland killar har minskat till ett noll och för tjejerna från 18% förra året till  5 % i dag. Det samma gäller användning av snus. Användning av alkohol i klass 8 följer samma mönster som rökning. 70% av killarna och tjejerna har aldrig druckit alkohol.


Det positiva resultatet är ett betyg på att långsiktigt och metodiskt arbete lönar sig. En god samverkan har skett mellan olika aktörer, både inom och utanför skolan. 


Resultatet av drogenkäten har använts som grund för det ANDT förebyggande arbete som ständigt pågår med bl.a. Tobaksfri Duo, tillsyn av rökfria skolgårdar/ fritidsgårdar, policyarbete, handlingsplaner, samverkansgrupper, informativa föräldramöten, utbildningar samt föreläsningar. 


Arbetet med drogenkätundersökningen samt det förebyggande arbetet kommer att fortsätt i Härjedalens kommun


Se enkäten i sin helhet här  Drogvaneenkät åk 6 och 8_2014-Härjedalen (1,49 MB)


Här berättar Agneta om några av de aktiviteter som pågår i kommunen:

  

 

 

Här berättar Agneta Östlund Rehnsberg om tobaksprevention för ungdomar 

via konceptet Tobaksfri duo:

  Ingrid Larsson, polis i Härjedalen, berättar om arbete bland ungdomar och föräldrar för att begränsa alkoholbruk.

Ingrid Larsson, polis i Härjedalen, berättar om SMADIT, en metod för att ge tidigt stöd åt rattfyllerister med alkoholproblem.

Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning