Sök


 

Kartläggning av vårt arbete

Sedan 2006 inleddes arbetet med mobilisering mot droger. Mobilisering mot droger är en bred samverkan mellan myndigheter, frivilliga och idéburna organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter. Målet är att behålla länets toppositionen i Sverige som en, trygg och attraktiv region – med landets lägsta brottslighet och störst upplevda trygghet.

Kampen mot illegala droger är därför av största betydelse.

 

Efter nästan 10 år så vill vi nu veta om vi har lyckats med vår målsättning att kraftsamla det drogförebyggande arbetet i kommunerna. 


Mot bakgrund av detta har vi gjort en webbaserad enkät som vi hoppas att du vill delta i. 


Tack på förhand! För styrgruppen Mobilisering mot droger Robert Uitto
1.Vad arbetar du med?
    
  
  
  
  
  
  
  
  

Annat, ange nedan:

2.I vilken kommun?
    
  
  
  
  
  
  
  
  

3.Hur länge har du arbetat i kommunen?
    
  
  
  

4.Känner du till om det pågår en mobilisering/kraftsamling mot droger i din kommun?
    
  
  

5.Om ja. Varifrån har du fått information från? (flera alternativ kan anges)
    
  
  
  
  
  
  

Annat, ange nedan:

6.Känner du till vad Mobiliseringen mot droger står för?
    
  
  
  

7.Tycker du att det är viktigt att det bedrivs mobilisering mot droger i kommunen?
    
  
  

8.Har du och din organisation varit delaktiga i kommunens aktiviteter mobilisering mot droger?
    
  
  

9.Om du har svarat ja på frågan innan - På vilket sätt har du/ni varit delaktiga? (flera alternativ kan anges)
    
  
  
  
  

Annat, ange nedan:

10.Vilka aktiviteter inom ramen för mobilisering mot droger anser du känns mest angelägna? (flera alternativ kan anges)
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Annat. ange nedan:

11.Känner du till om det finns en drogsamordnare eller motsvarande i din kommun?
    
  
  

12.Om ja, har du kontakt med drogsamordnare eller motsvarande?
    
  
  
  

13.Brukar du besöka några av dessa webbplatser riskbruk.se mobilisering.nu?
    
  
  

14.Har du någon nytta av ovannämnda webbplatser?
    
  
  

15.Har du förändrat din inställning till följd av den information och de aktiviteter som mobilisering mot droger står för?
    
  
  

16.Här har du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till oss: