‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Följande information riktar sig i första hand till dig som arbetar inom vården.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30), ska hälso- och sjukvården medicinskt utreda och behandla sjukdomar och skador. Arbetssättet ska utmärkas av delaktighet från den enskilde. Det ska finnas ändamålsenliga och skriftliga rutiner för informationsöverföring och samverkansrutin enligt lagen (2017:612).

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa enligt hälso- och sjukvårdslagen. ”Den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska när det är lämpligt få upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.”

Primärvården i länet står för första linjens hälso- och sjukvård för somatisk vård och psykisk ohälsa hos vuxna. Som sådan är hälsocentralerna strategiskt placerade för screening och tidiga interventioner vid riskbruk av alkohol, även om detta också kan ske inom Regionens övriga vårdenheter. Utifrån behov kan patienter slussas vidare till specialistsjukvård inom psykiatrin.

När det gäller behandling och stödinsatser för personer med missbruk har regionen och kommunerna tillsammans ett gemensamt ansvar som regleras i en länsöverenskommelse om samarbete kring personer med missbruk.

Se länsöverenskommelse 2021-2023 (PDF) »

Verktyg

Levnadsvanor TEST – I Jämtland finns ett webbaserat screeninginstrument som bygger på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för levnadsvanor. Testet ger ett underlag för samtal med patienter

Levnadsvanor DATA – I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra data från din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.

Sofia Leje, distriktsläkare och psykiatriker, är processansvarig för riskbruk i Region Jämtland Härjedalen.