‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Följande information riktar sig i första hand till dig som arbetar inom vården.

Hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i det alkoholförebyggande arbetet. För att förstärka detta ytterligare inom hälso- och sjukvården har regeringen genomfört en satsning riktad till regioner och landsting. Målet med satsningen är att skapa strukturer och metoder för det förebyggande arbetet och att höja personalens kompetens i det dagliga arbetet. Det handlar framförallt om insatser för tidig upptäckt och behandling av riskpatienter inom primärvården.

En särskilt viktig grupp är gravida kvinnor. Det är viktigt att minska risken att barn föds med skador orsakade av mammans alkoholkonsumtion. På lokal nivå är det Primärvården som når flertalet människor. Läkare, distriktssköterskor, mödra- och barnhälsovård har viktiga förebyggande och vårdmässiga funktioner.

Forskningsresultat visar att då distriktsläkare eller husläkare, i sin kontakt med patienter, tar upp frågor om alkoholkonsumtion så ger det goda resultat i form av lägre alkoholkonsumtion. Något som i förlängningen även leder till bättre hälsa och minskat vårdbehov. Även distriktssköterskor, som har ett socialmedicinskt inriktat arbetssätt och ofta har långvariga patientkontakter, är en viktig resurs i det alkoholförebyggande arbetet.

Verktyg

Levnadsvanor TEST – I Jämtland finns ett webbaserat screeninginstrument som bygger på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för levnadsvanor. Testet ger ett underlag för samtal med patienter

Levnadsvanor DATA – I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra data från din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.

Kontakt

Sofia Leje (Distriktsläkare och psykiatriker) är processansvarig för riskbruk i Region Jämtland Härjedalen.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly