‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Rekommendationer barnhälsovård

Informationen på den här sidan vänder sig i första hand till dig som arbetar inom barnhälsovården. Stycket nedan är hämtat från Rikshandboken:

“Syftet med det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården är att uppmärksamma föräldrar på alkoholintagets negativa konsekvenser på föräldraskapet. Vidare ska personalen vara lyhörda för om det finns alkoholrelateradeproblem i familjen. De föräldrar som har en alkoholkonsumtion som kan påverka barnen negativt ska erbjudas stöd att ändra sina alkoholvanor. Alla föräldrar oavsett bakgrund, nationalitet eller språk bör få möjlighet att diskutera sina tankar om alkohol och föräldraskap (1)”.

Med ett förstående och lyssnande förhållningssätt finns goda förutsättningar att få till stånd ett bra samtal. Genom att ställa öppna frågor som präglas av empati, intresse och värme kan tankar för reflektion väckas. Nedan hittar du information om bra förutsättningar, tillfällen och frågor som kan användas i samtalet med föräldrar, även de hämtade från Rikshandboken för barnhälsovård:

Förslag på förutsättningar för att få till ett bra samtal:

 • Välj om möjligt ett besök när du träffar båda föräldrarna.
 • Utgå ifrån att de flesta vuxna dricker alkohol.
 • Utgå ifrån den förändring det innebär att ha blivit förälder.
 • Utforska vad föräldrarna själva känner till om hur föräldrars alkoholbruk kan påverka barnet.
 • Reflektera kring det föräldrarna säger.
 • Ge positiv feedback.
 • Avsluta samtalet genom att sammanfatta vad som har sagts.

 

Förslag på lämpliga tillfällen att samtala om alkohol:

 • Vid första hembesöket eller vid besök under barnets första levnadsmånad.
 • Hembesök vid 8 månaders ålder.
 • Vid sjuksköterskebesök under förskoleåldern.
 • I föräldragrupp.

 

Förslag på frågor att ställa i samtalet:

 • Hur har ni samtalat om alkohol inom mödrahälsovården?
 • Hur har du/ni förhållit er till alkohol under graviditeten?
 • Vilka tankar har du/ni om alkohol och föräldraskap?
 • Hur tänker du/ni att barn reagerar när de möter vuxna som är påverkade av alkohol?
 • Vilka förändringar vad det gäller dina/era levnadsvanor har du/ni funderat över sedan du/ni fick barn?

Att samtala om alkohol och föräldraskap i grupp kan vara mycket givande för föräldrarna. Genom att tillsammans reflektera över hur vuxnas alkoholvanor kan påverka barnen kan det bli en nyanserad diskussion. Det finns föräldrar som har övervägande positiva erfarenheter av alkohol medan andra bär på negativa upplevelser. En del föräldrar har en strikt hållning till alkohol medan andra har en tillåtande attityd. Det blir ofta spännande diskussioner och föräldrar kan dela med sig av olika perspektiv. Som gruppledare är det viktigt att försöka nyansera diskussionen. Det gäller att alltid lyfta fram barnens perspektiv.

 

Förslag på frågor att diskutera i grupp

 • Är det fel att använda alkohol?
 • Hur påverkas vi av alkohol?
 • Hur upplever barnen det när föräldrar dricker alkohol?
 • Spelar barnets ålder någon roll?
 • Är det ok att barnen är med på fest?

 

På varje BVC bör det finnas tydliga rutiner för hur och vart man ska hänvisa föräldrar som har behov av stöd och/eller behandling (1).

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

 • AA – Anonyma alkoholister
 • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
 • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Verktyg

Levnadsvanor TEST – I Jämtland finns ett webbaserat screeninginstrument som bygger på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för levnadsvanor. Testet ger ett underlag för samtal med patienter

Levnadsvanor DATA – I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra data från din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.

Rikshandboken för barnhälsovård – Fakta om barn och alkohol till dig som möter föräldrar i professionen.

Läs mer

Alkohol graviditet och spädbarns hälsa –  Här kan du ladda ner en rapport som ger en översikt av svensk och internationell forskning 2020 (pdf).