‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Testa din kunskap

Materialet i den här testen kommer från Svensk förening för Allmänmedicin och är författat av Hans Hallberg familjeläkare i Falun och sedan tio år tillbaka aktiv inom SFAM:S riskbruksprojekt.

Testen består av 20 frågor (med tre svarsalternativ) som du ska försöka lösa på egen hand. När du svarat blir formuläret rättat och du får kommentarer.

Flera av frågorna och svaren utgår från den evidensbaserade kunskapssammanställning om behandling av alkoholproblem som SBU tagit fram (”Behandling av alkohol och narkotika-problem”. Rapport nr 156/volym I, 2001).

En annan källa utgör den gedigna och omfattande genomgången av alkohol som sjukdomsorsak i boken med samma namn (i två volymer och med medverkan från ett tjugotal olika medicinska specialiteter).

Några av frågorna och svaren bygger på ett dokument om ”Individuella skydds och skadeeffekter av alkohol” som tagits fram vid en State of the Art konferens 1997 initierad av Medicinska forskningsrådet.

Därutöver knyter vissa frågor an till den omfattande praktikerkunskap inom alkoholområdet som deltagarna i riskbruksnätverkets olika aktiviteter genererat.

1.Hur många personer i Sverige bedöms ha en riskabelt hög alkoholkonsumtion?
    
  
  
  

2.Vid alkoholberoende har ett av nedanstående preparat visat sig sakna positiv effekt på beroendeproblemen. Vilket?
    
  
  
  

3.Den nedre gränsen för riskfylld alkoholkonsumtion hos män brukar anges till?
    
  
  
  

4.Den nedre gränsen för riskfylld alkoholkonsumtion hos kvinnor brukar anges till?
    
  
  
  

5.Kortvariga förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion hos patienter i primärvården har påvisats ha säkerställd effekt i form av minskad alkoholförbrukning under viss tid. Hur lång tid rör det sig om?
    
  
  
  

6.Hög alkoholkonsumtion kan medföra förhöjda värden på olika biokemiska markörer, bland annat gamma-GT. Vid alkoholorsakad måttlig GT-förhöjning - hur lång nykter period krävs minst för normalisering?
    
  
  
  

7.Av nedanstående tre laboratorieprover brukar ett inte förändras vid hög alkoholkonsumtion. Vilket?
    
  
  
  

8.En av nedanstående tre faktorer brukar inte kunna orsaka ett förhöjt gamma-GT. Vilken?
    
  
  
  

9.Högkonsumtion av alkohol kan medföra förhöjda triglyceridvärden. Hur lång nykter period krävs minst för normalisering?
    
  
  
  

10.Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos ensamboende medelålders (40 - 55 år) män?
    
  
  
  

11.Förmaksflimmer hos män yngre än 65 år kan orsakas av högkonsumtion av alkohol. Hur vanlig är denna bakgrund?
    
  
  
  

12.Vilken är den vanligaste orsaken till terapiresistent (läkemedelsbehandlad) blodtryckssjukdom hos medelålders män?
    
  
  
  

13.Alkohol kan ha samband med flertalet symtom och sjukdomar. Vid ett av nedanstående tillstånd har alkoholbakgrund inte kunnat påvisas. Vilket?
    
  
  
  

14.Antalet dödsfall i trafiken i Sverige uppgår till ungefär 600/år. Hur många gånger fler är antalet alkoholrelaterade dödsfall?
    
  
  
  

15.Du är på Systembolaget när du får se en av dina patienter med alkoholberoende just bakom dig i kön. Vad gör Du?
    
  
  
  

16.Svenska allmänläkare kan uppleva olika hinder i kontakten med patienterom symtom, laboratorieavvikelser och/eller undersökningsfynd bedöms kunna ha samband med patientens alkoholvanor. Ett av nedanstående alternativ brukar inte anges som hinder. Vilket?
    
  
  
  

17.En viss andel av "essentiell" hypertoni hos främst medelålders män anges vara alkoholbetingad. Hur stor är denna andel?
    
  
  
  

18.Högkonsumtion av alkohol kan medföra ett flertal endokrint betingade förändringar. Ett av nedanstående alternativ saknar samband med alkohol. Vilket?
    
  
  
  

19.CDT (kolhydratfattigt transferrin) är ett tillförlitligt prov för att påvisa långvarig och hög konsumtion av alkohol. Falskt positiva svar är ovanliga. Vid ett av nedanstående tillstånd kan sådana dock förekomma. Vilket?
    
  
  
  

20.Det finns betydande könsskillnader beträffande riskabel högkonsumtion av alkohol. Ett av nedanstående tre påståenden är inte vetenskapligt underbyggt. Vilket?
    
  
  
  

Klicka på Rätta när du svarat på alla frågor så rättas formuläret och du får feedback på dina svar. De rätta svarsalternativen är markerade med grönt. Du får ett poäng för varje rätt svar. Maximalt poängantal är 20.

Observera möjligheten att få mer fördjupade svar på kunskapstestet frågor via menyvalet "Fördjupade svar på kunskapstestet"