‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Alkohol och äldre

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre i Sverige samtidigt som andelen äldre blivit fler. Ökad känslighet för alkoholens effekter hos äldre kan öka risken för sjukdomar och olyckor, även vid låg konsumtion.

Vid vissa sjukdomar eller vid dålig balans är ingen alkohol alls att föredra. För att minska riskerna har bland annat Svenska läkarsällskapet föreslagit en gräns på ett standardglas eller mindre per dag i genomsnitt och inte mer än två standardglas på en och samma dag för äldre personer som väljer att dricka alkohol.

Det är av vikt att hälso- och sjukvården uppmärksammar problemen och tillämpar de gränsvärden för alkohol som föreslås. Likaså att vård och behandling blir anpassad och tillgänglig.

”Farmor på fyllan”

– att förebygga och behandla ohälsosam alkoholkonsumtion bland äldre, särskilt mot kvinnor i Jämtlands län.

Arbetet med Alkohol och Äldre är mest känd för ”farmor på fyllan”, ett koncept som skapades av Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), som rör äldre kvinnor och hälsoriskerna med kombinationen alkohol och läkemedelskonsumtion.

Sedan 2009 har nationella och internationella forskningsrapporter visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland äldre kvinnor. Det har även skett en ökning av äldre kvinnors konsumtion av lugnande medel och sömnmedel. Samtidigt saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel.

Den gruppen som uppmärksammas idag med ökad alkoholkonsumtion är äldre kvinnor. Äldre kvinnor är även en grupp som får mer och mer utskrivna läkemedel som inte bör blandas med alkohol. Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient även om det föreligger ett akut behov att utveckla vård- och behandlingsmetoder anpassade till äldre. Så vem hjälper egentligen farmor på fyllan?

Situationen ställer nya krav på både äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt saknar de flesta kommuner rutiner för hur äldreomsorg och missbruksvård ska arbeta med äldre personers missbruk och även ge ett bra stöd till deras anhöriga. En färsk inventering bland nyckelfunktioner inom äldreomsorg i länet visar att äldres alkohol- och läkemedelsvanor behöver uppmärksammas mer.

Mot den bakgrunden har primärvården, länets äldreomsorg och socialtjänsten påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med studieförbunden, pensionärsorganisationerna, kyrkan och andra organisationer i länet.

Syftet är att äldre ska få den vård och omsorg som de behöver, erbjudas olika aktiviteter och att medarbetare ska få stöd i att utföra sitt arbete med god kvalitet.

Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har därför tillsammans med delar av Folkrörelsen mot droger (studieförbund, pensionärsorganisationer, Kyrkan, Röda Korset, IOGT-NTO med flera) påbörjat ett omfattande arbete med att uppmärksamma äldres ohälsosamma, och i vissa fall skadliga, alkoholkonsumtion.

Arbetet har inletts med att inventera studiematerial som finns hos respektive organisation/studieförbund m.fl. om alkohol och äldre. Planen är att ta fram ett uppdaterat material som kan användas, endera var för sig eller gemensamt, för att genomföra folkbildningsinsatser i form av studiecirklar och andra informationstillfällen i samtliga kommuner för åldersgruppen 65 år och äldre.

Kommuner och Region Jämtland Härjedalen har ansvar för såväl vård, omsorg och rehabilitering men även förebyggande insatser. För att förstärka det förebyggande arbetet ytterligare är det av största vikt att de frivilliga/idéburna organisationerna kompletterar det med hälsofrämjande inriktning för åldersgruppen med tydligt inslag om alkoholkonsumtionens risker när man blir äldre. Det samlade arbetet med alkohol och äldre ska därmed ses som en del i kommunernas och regionens arbete för God och Nära vård.

När det gäller fortbildning för personalen inom äldreomsorgen med flera kommer det att erbjudas digitala föreläsningar under våren 2022.

Vård och behandling av missbruk för äldre kommer särskilt att uppmärksammas i överenskommelsen mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna, inom Riskbruk, Missbruk och Behandling.

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

  • AA – Anonyma alkoholister
  • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
  • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Läs mer

Alkohol och äldre Alkoholen och samället 2019

NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle

(NASP) Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention.

NHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Hjärnkoll Jämtland Engagerade och kunniga ambassadörer, som alla har erfarenhet av psykisk ohälsa, missbruk eller psykisk funktionsnedsättning, egen eller som anhörig.

Svensk demenscentrum SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.

Även äldre har ont i själen Goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa.

Äldre, psykisk hälsa Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Om psykisk hälsa – Sveriges kristna råd Filmer mm.

Kunskapsguiden Om psykisk hälsa hos äldre personer.

På tal om ålder Psykiskt välbefinnande oavsett generation.

När blir alkohol ett problem – och för vem? Reflektionsmaterial om alkohol och äldre riktat till personal inom äldreomsorgen (FOU NESTOR).

Att förebygga ohälsosam alkoholkonsumtion Utskrivbar informationsbroschyr som PDF-fil