‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Alkohol och äldre

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre i Sverige samtidigt som andelen äldre blivit fler. Ökad känslighet för alkoholens effekter hos äldre kan öka risken för sjukdomar och olyckor, även vid låg konsumtion.

Vid vissa sjukdomar eller vid dålig balans är ingen alkohol alls att föredra. För att minska riskerna har bl.a Svenska läkarsällskapet föreslagit en gräns på ett standardglas eller mindre per dag i genomsnitt och inte mer än två standardglas på en och samma dag för äldre personer som väljer att dricka alkohol.

Det är av vikt att hälso- och sjukvården uppmärksammar problemen och tillämpar de gränsvärden för alkohol som föreslås. Likaså att vård och behandling blir anpassad och tillgänglig.

”Farmor på fyllan”

– att förebygga och behandla ohälsosam alkoholkonsumtion bland äldre i Jämtlands län.

Sedan 2009 har nationella och internationella forskningsrapporter visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland äldre kvinnor. Det har även skett en ökning av äldre kvinnors konsumtion av lugnande medel och sömnmedel. Samtidigt saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel.

Den gruppen som uppmärksammas idag med ökad alkoholkonsumtion är äldre kvinnor. Äldre kvinnor är även en grupp som får mer och mer utskrivna läkemedel som inte bör blandas med alkohol. Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient även om det föreligger ett akut behov att utveckla vård- och behandlingsmetoder anpassade till äldre. Så vem hjälper egentligen farmor på fyllan?

Situationen ställer nya krav på både äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt saknar de flesta kommuner rutiner för hur äldreomsorg och missbruksvård ska arbeta med äldre personer med missbruk och även ge ett bra stöd till deras anhöriga.

En färsk inventering bland nyckelfunktioner inom äldreomsorg i länet visar att äldres alkohol- och läkemedelsvanor behöver uppmärksammas mer.

Mot den bakgrunden har primärvården, länets äldreomsorg och socialtjänsten påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med studieförbunden eller pensionärsorganisationer i länet.

Syftet är att äldre ska få den vård och omsorg som de behöver och att medarbetare ska få stöd i att utföra sitt arbete med god kvalitet.

Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har därför tillsammans med delar av  Folkrörelsen mot droger (studieförbund eller pensionärsorganisationer, Kyrkan med flera) påbörjat ett omfattande arbete med att uppmärksamma äldres ohälsosamma, och i vissa fall skadliga, alkoholkonsumtion.

Arbetet har inletts med att inventera studiematerial som finns hos respektive organisation/studieförbund m fl om alkohol och äldre. Planen är att ta fram ett uppdaterat gemensamt material som kan användas för att genomföra folkbildningsinsatser i form av studiecirklar och andra informationstillfällen i samtliga kommuner för åldersgruppen 65 år och äldre.

Kommuner och Region Jämtland Härjedalen har ansvar för såväl vård, omsorg och rehabilitering men även förebyggande insatser. För att förstärka det förebyggande arbetet ytterligare är det av största vikt att de frivilliga/idéburna organisationerna kompletterar det med hälsofrämjande inriktning för åldersgruppen med tydligt inslag om alkoholkonsumtionens risker när man blir äldre. Det samlade arbetet med alkohol och äldre ska därmed ses som en del i kommunernas och regionens arbete för God och Nära vård.

När det gäller fortbildning för personalen inom äldreomsorgen med flera kommer det att erbjudas digitala föreläsningar under våren 2021.

Vård och behandling av missbruk för äldre kommer särskilt att uppmärksammas i överenskommelsen mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna, Riskbruk, Missbruk och Behandling.

Hjälp och stöd

Om du behöver hjälp och stöd kan du vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Hälsocentralerna

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Östersund

Du kan även vända dig till:

AA Anonyma Alkoholister

Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 

Läs mer

Alkohol och äldre – En översikt av internationell och svensk forskning från Svenska Läkarsällskapet m fl. Här kan du läsa hela rapporten som pdf.